STAznanost

V zbirki Slovarji ZRC SAZU izšel Urbanistični terminološki slovar

Ljubljana, 5. aprila - V zbirki Slovarji ZRC SAZU je izšel Urbanistični terminološki slovar, ki sta ga izdala Urbanistični inštitut RS ter Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Z njim zapolnjujeta vrzel v strokovni terminologiji, poleg tega želita prispevati k razreševanju zmede na področju terminologije v zakonodaji, načrtovanju in strokovni literaturi.

Kot je v uvodu zapisala Breda Mihelič, ki je slovar uredila skupaj z Marjeto Humar in Matejem Nikšičem, se je v 20. stoletju urbanizem razvil v kompleksno vedo, ki daleč presega prvotni pomen - teorijo in prakso načrtovanja in urejanja fizičnega prostora -, pa tudi sam termin je dobil širši pomen. Danes ga definiramo kot znanost, umetnost in tehniko prostorskega urejanja človekovih naselbin, tako ga opredeljuje tudi večina slovarjev in takšna definicija se pojavlja tudi v strokovni literaturi.

Kot znanost se urbanizem uvršča na področje družboslovja. Vključuje vrsto družboslovnih ved, ki se ukvarjajo z razvojem in raziskovanjem prostora, od arhitekture, geografije, krajinske arhitekture, ekonomije, prava, ekologije, antropologije do politike, sociologije in filozofije.
Kot umetnost in tehnika pa obsega prakse in tehnike urejanja in oblikovanja prostora ter načrtovanja urbanih politik.

V Sloveniji o urbanizmu lahko govorimo od konca 19. stoletja. Za prvo besedilo v slovenščini, ki je postavilo temelje urbanistične terminologije, velja Fabianijevo poročilo k načrtu Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane, objavljeno leta 1895 v Ljubljani.

V 20. stoletju je urbanistična stroka v Sloveniji brez bistvenih zaostankov sledila razvoju v tujini. Strokovni jezik se je razvijal in bogatil na različne načine ter pobiral pojme iz nemškega, francoskega in angleškega strokovnega besedišča, pa tudi iz drugih, povezanih strok, medtem ko so bili le nekateri termini v slovenščini na novo ustvarjeni. Poleg tega se je v strokovnem jeziku pogosto uporabljajo tujke ali pa bolj ali manj posrečene slovenske prevode tujih terminov, vse to pa je povzročilo zmedo v terminologiji in nesoglasja tako znotraj stroke kot med strokami.

V minulih 50 letih je bilo več poskusov, da bi prišli do terminološkega slovarja. Leta 2011 se je priprave slovarja ponovno lotil Urbanistični inštitut RS. Raziskovalci inštituta so slovar pripravljali v sodelovanju s sekcijo za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Sprva so želeli nadaljevati delo, ki je bilo opravljeno v zadnjih 50 letih, in ga ustrezno nadgraditi, vendar se je pokazalo, da bo treba kljub obsežnosti že obstoječega gradiva projekt zastaviti bolj ali manj na novo.

Urbanizem je namreč relativno mlada veda, ki pa se izjemno hitro razvija in spreminja, kar se odraža tudi v terminologiji. Po pregledu dosedanjih osnutkov slovarjev so ugotovili, da velik del terminov danes ni več ustrezen, saj se je od prvih začetkov večkrat spremenila zakonodaja, pa tudi sam predmet urbanizma, cilji in naloge so danes tako drugačni. Zato je bilo potrebno koncept postaviti na novo.

Slovar vsebuje 2150 terminov s področja urbanizma in z njim povezanih strokovnih disciplin. Poleg definicij vsebuje tudi 1932 angleških ustreznikov. Opremljen je z risbami in s fotografijami ter dopolnjen z obsežnim seznamom uporabljene strokovne literature in pregledom zakonodaje s področja urbanizma.

Slovar bodo danes ob 17. uri predstavili v knjižnici Urbanističnega inštituta RS.