STAznanost

Mariborska in ljubljanska univerza za več IKT v pedagoških procesih

Maribor, 13. decembra - Na mariborski univerzi so danes predstavili dva projekta, za katera sta obe največji slovenski univerzi uspešno kandidirali na evropsko sofinanciranem javnem razpisu za vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu. Kot so ob tem poudarili, se visokošolska didaktika sooča z velikimi izzivi.

Mariborska univerza je bila uspešna s projektom Didakt.UM, ljubljanska pa s projektom Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti, zato si obe lahko obetata sredstva Evropskega socialnega sklada in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kot ugotavljajo na obeh univerzah, današnje generacije študentov odraščajo z IKT, zato običajna predavanja zanje niso več ustrezna. Pridobljena sredstva bodo spodbudila modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe.

"Naš ključni cilj je razviti učno analitiko ter stimulirati njeno uporabo skupaj s sodobnimi metodami poučevanja. Želimo, da čim več zaposlenih preizkusi čim več različnih metod in jih poljubno kombinira pri poučevanju, saj lahko le tako učinkovito prenašamo znanje mladim," je dejala prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Nataša Vaupotič.

Ob tem je na današnji novinarski konferenci poudarila, da se mladi morajo zavedati, da je ključna odgovornost na njih, saj metoda, ki bi "nalila znanje v možgane" ne da bi sami intenzivno delali in razmišljali, pač ne obstaja.

Ključni cilj projekta Didakt.UM je, da bodo njihovi diplomanti s spoznavanjem in uporabo najnovejših IKT orodij v študijskem procesu lažje in učinkoviteje vstopali na trg dela. V ta namen posodabljajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo klasična učna okolja v digitalno podprta in inovativna, saj bodo ta zagotavljala razvoj ključnih sodobnih kompetenc kot so digitalna pismenost in IKT veščine.

"Informacijsko-komunikacijske tehnologije ne bodo nadomestile profesorjev in asistentov, ampak bodo obogatile predavanja in vaje na vseh študijskih smereh naše univerze, ki že tako dobiva priznanja za odlično pedagoško delo," je dejal namestnik projektnega sveta Didakt.UM Igor Pesek.

Tudi ljubljanska univerza s svojim projektom naslavlja enega izmed ključnih izzivov modernizacije visokošolskega izobraževanja - zagotavljanje kakovostnejšega izobraževanja z možnostjo uporabe IKT in drugih novih tehnologij prek obogatenih, inovativnih metod ter pristopov v procesu poučevanja in učenja.

V projektne aktivnosti so vključene vse članice univerze, saj je po besedah koordinatorja projekta Janeza Beštra cilj spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v pedagoški proces na vseh študijskih področjih.

Ena izmed ključnih aktivnosti njihovega projekta je vzpostavitev univerzitetnega centra za inovativne didaktične pristope z uporabo IKT v pedagoškem procesu. Z njim bi zagotovili sistemsko podporo in razvoj storitev didaktične, IKT in multimedijske podpore ter različnih orodij za visokošolske učitelje, ki jim bodo v pomoč pri izbiri najbolj primernih inovativnih didaktičnih pristopov.

"Osredotočamo se na dolgoročno izboljšanje kompetenc bodočih diplomantov, dvig kakovosti dela ter podporo internacionalizaciji. Zato je celovit pristop na tej točki strateškega pomena za prihodnost univerze, gospodarstva in družbe," je dejal Bešter in dodal, da bo projekt obogatil že obstoječe pristope inovativne didaktike, diplomante pa opremil za večjo uspešnost na trgu delovne sile.