STAznanost

Cilj čezmejnega projekta ohranjanje biotske pestrosti travišč

Črna na Koroškem, 22. oktobra - Cilj projekta Ravnovesje za naravo in ljudi, pri katerem sodelujejo partnerji iz Slovenje in Avstrije in ki so ga danes predstavili v Črni na Koroškem, je ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta. Partnerji v okviru triletnega projekta, vrednega dobrih 670.000 evrov, načrtujejo več aktivnosti.

V zadnjih nekaj desetletij se soočamo z naglimi spremembami rabe prostora ter izrazitimi temperaturnimi in klimatskimi spremembami. Travišča, ki so sicer večinoma nastala zaradi potrebe človeka, so z ekstenzivno rabo po številu vrst eno najbolj pestrih življenjskih okolij.

Zaradi prekomerne rabe ali opuščanja rabe ter klimatskih sprememb v visokogorju pa je biotska pestrost travišč podvržena hitrim spremembam in s tem siromašenju, so sporočili iz mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave, ki je eden od partnerjev projekta.

Sodelujoči se bodo tako v okviru akcij pri projektu posvetili različnim tipom travišč in različnim grožnjam, ki siromašijo njihovo biotsko pestrost. Največja priložnost projekta je prav v različnih strokovnih pristopih partnerjev, ki omogočajo prenos znanja med strokami in vsestranski končni rezultat. Zato so v projekt vključili tudi sklop izobraževanj, usposabljanj in čezmejne izmenjave znanj, vključno s turistično ponudbo.

Vodilni partner projekta je biosferni park z avstrijske Koroške Nockberge. V okviru svoje pilotne akcije bo krepil mrežo biosfernih parkov, skozi katero bodo nastajali novi tržni produkti v sozvočju z ohranjanjem tipične kulturne krajine.

Naravovarstvena zveza avstrijske Štajerske bo pilotno akcijo usmerila v tujerodne rastlinske vrste, ki ogrožajo biotsko pestrost travišč na avstrijskem Štajerskem, partner iz Gradiščanskega pa se bo posvečal visokodebelnim travniškim sadovnjakom, kjer ohranjanje starih sadnih dreves in razvoj produktov pripomore tudi k ohranjanju biotske pestrosti travnikov v njihovi okolici.

V Sloveniji bo Občina Črna na Koroškem kot partner projekta nadaljevala razvoj in obnovo Centra kulturne in naravne dediščine v nekdanji osnovni šoli v Koprivni, zavod za varstvo narave pa se bo na pilotnem območju Pece in Uršlje gore posvetil rabi visokogorskih pašnikov in travnikov, kjer je biotska pestrost ogrožena predvsem zaradi opuščanja rabe.

Čezmejni projekt je stekel avgusta in je v višini 85 odstotkov sofinanciran iz Programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.