STAznanost

S projektom zaDravo do ohranjanja živalskih vrst in habitata

Maribor, 7. novembra - Mariborska razvojna agencija skupaj s partnerji, med katerimi so tudi občine Starše, Duplek in Središče ob Dravi, začela 6,2 milijona evrov vreden projekt zaDravo, ki je namenjen izboljšanju neugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu v reki Dravi. Projekt bo tekel do konca marca 2023.

Pri projektu, ki ga bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, bodo sodelovali tudi z Znanstveno raziskovalnim središčem Bistra Ptuj, direkcijo za vode ter zavodom za varstvo narave, kjer opozarjajo, da na območju reke zaradi dolgoletnih človeških posegov v njen ekosistem prihaja do neravnovesij.

Kot poudarjajo, se je zaradi utrditve brežin ter hidroenergetske izrabe Drave bistveno zmanjšala intenzivnost naravne rečne dinamike ter učinkovitost zadrževanja vode ob poplavah, kar se odraža v kakovosti podtalnice ter obsegu in pogostosti poplav.

Med drugim se slabša stanje poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdov ter drugih naravnih obvodnih življenjskih prostorov, to pa ogroža tam živeče živalske in rastlinske vrste in posledično slabi številne ekosistemske naloge reke in obrečnega prostora, ki zagotavljajo mnoge koristi za človeka, od čiščenja in zagotavljanja pitne vode do zadrževanja visokih voda.

S projektom bodo skušali zagotoviti izboljšanje življenjskih prostorov in pogojev ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. To bodo počeli z obnovo stranskih rokavov, mrtvic ter rečnih zatokov, oblikovanjem mreže novih vodnih habitatov, odstranitvijo zarasti in mulja na prodiščih, obnovitvijo vrstno pestrih suhih travišč in pomladitvijo avtohtonih gozdnih sestojev.

Del projekta bo tudi odkupom zemljišč, ki so podvržena bočni rečni eroziji, pri čemer bodo nekatera prepuščena naravnim sukcesijskim procesom, druga bodo pridobila funkcijo ugodnih prehranjevalnih, razmnoževalnih habitatov in selitvenih koridorjev. Z ustreznimi ukrepi nameravajo izboljšati stanje življenjskih prostorov številnih vodnih in na vodo vezanih živalskih in rastlinskih vrst ter oživiti kulturno krajino.

Projektno območje zajema dravski rečni in obrečni prostor med Mariborom in državno mejo pri Središču ob Dravi. V vseh partnerskih občinah bodo vzpostavili nove in obnovili stare remize oziroma mejice, ki bodo nudile ustrezen življenjski prostor za rjavega srakoperja ter druge manjše živali. Prav tako bodo v okviru izobraževalnih aktivnosti postavili izobraževalno-osveščevalne točke.

Vsak od projektnih partnerjev bo imel svojo ključno vlogo v projektu. V Staršah bodo vzpostavili še učno pot ter uredili vodne habitate za ogrožene dvoživke, v Dupleku bodo ob gramoznici vzpostavili doživljajski poligon, ki bo na zanimiv način približal značilnosti varovanega območja ter v njem živeče rastline in živali.

Na območju Drava Centra na Limbuškem obrežju bo prav tako zaživel velik doživljajski poligon, ki bo osveščal predvsem otroke in njihove starše, v Središču ob Dravi pa bo urejen krajinski park ob reki, zato bodo v sklopu projekta odkupili večje gozdne površine. V njem bosta manjši informacijski center ter večji doživljajski poligon, ki bo vseboval deset tematskih sklopov iz življenja reke Drave.

Ptujska Bistra Ptuj koordinirala aktivnosti pri vzpostavitvi glavnega informacijskega centra na Ptuju ter aktivnosti vzpostavljanja tradicionalnega kmetovanja s košnjo ter drugimi ukrepi na območju krajinskega parka v Šturmovcih. Ti bodo namenjeni odpravi dveh ključnih groženj - opuščanju ekstenzivne rabe kmetijskih površin ter intenzivnemu razraščanju tujerodnih invazivnih vrst na kmetijskih površinah.