STAznanost

Urad za seizmologijo pripravil novo karto potresne nevarnosti

Ljubljana, 2. marca - Urad za seizmologijo je pripravil novo karto potresne nevarnosti Slovenije. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so v zadnjih 20 letih pridobili številne nove seizmološke in geološko-tektonske podatke, modele in relacije, posodobljene so tudi metode ocenjevanja parametrov.

Trenutno veljavna uradna karta potresne nevarnosti sega v leto 2001, nova pa jo bo nadomestila po zaključenem postopku spremembe zakonodaje o potresno odporni gradnji.

Kot so pojasnili na uradu za seizmologijo, je potresna nevarnost izračunana za trdna tla z verjetnostnim ocenjevanjem potresnih izvorov, upoštevaje predvideno življenjsko dobo navadnih objektov. Karto projektnega pospeška tal dopolnjujejo karte spektralnih pospeškov za 10 nihajnih časov, da so zajete vse možne lastne frekvence stavb glede na njihove lastnosti.

Na podlagi nove ocene potresne nevarnosti Slovenije bodo gradbeniki pretehtali potrebo po spremembi parametrov nacionalnega dodatka standarda evrokod 8, ki natančneje določajo projektiranje. Nato bo nova karta projektnega pospeška tal nadomestila dosedanjo karto potresne nevarnosti za obvezno uporabo pri projektiranju.

Kot so zapisali na uradu, so pri pripravi nove karte med drugim uporabili nov model pojemanja pospeška tal, ki temelji na najnovejših spoznanjih in je bil razvit za izračun nove evropske karte potresne nevarnosti, parametri pa so prilagojeni razmeram v Sloveniji. Katalog potresov Slovenije in bližnje okolice so dopolnili z novimi spoznanji zgodovinske seizmičnosti in s potresi zadnjih 20 let.

Prvič doslej so v izračunu slovenske karte upoštevali aktivne prelome in prelomne izvore, ki so jih opredelili strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije. Ocenjevanje potresne nevarnosti z uporabo teh podatkov ne temelji več le na potresni zgodovini, temveč se v izračunu upošteva tudi možnost, da na opredeljenih prelomih zunaj poznanih območij pretekle seizmičnosti nastane močnejši potres.

Pri izdelavi nove karte so z analizo občutljivosti tudi določili najbolj vplivne parametre in z logičnim drevesom modelirali njihovo nezanesljivost. Nenazadnje so izpostavili, da je proces nastajanja slovenske karte potresne nevarnosti potekal vzporedno s projektom posodobitve evropske karte ESHM20. Skupaj s strokovnjaki evropskega projekta so usklajevali metodologijo in vhodne podatke na ozemlju Slovenije. Nova evropska karta bo izšla predvidoma konec marca 2021.