STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Lani izboljšali stanje populacije barjanskega okarčka in puščavnika

Ljubljana, 4. aprila - Izvajalci projekta PoLJUBA, katerega cilj je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja, so lani, v tretjem letu projekta, na 160 hektarjev kmetijskih in gozdnih zemljišč izvajali naravovarstvene ukrepe. Z njimi so poskrbeli za izboljšanje stanja populacije barjanskega okarčka in puščavnika.

Med ključnimi dosežki projekta sta uspešno izvedena ponovna naselitev metulja barjanskega okarčka v Naravnem rezervatu Iški morost in obogatitev populacije hrošča puščavnika na območju Mestnega loga v Ljubljani. V obeh primerih so doselitev osebkov, vzgojenih v gojilnicah, prepoznali kot nujen ukrep za ohranitev močno ogroženih populacij na Ljubljanskem barju, so sporočili iz Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

Junija lani so uspešno prenesli 175 bub barjanskega okarčka na Ljubljansko barje. Ob pričakovani uspešnosti izleganja so v naravo naselili 123 odraslih metuljev, s čimer so zasnovali novo populacijo v Naravnem rezervatu Iški morost ter obogatili izvorno populacijo med Igom in Škofljico. Doselitev bodo v podobnem obsegu izvedli tudi v letošnjem letu, so napovedali.

V pozno poletnem času so izvedli drugo doselitev hrošča puščavnika na Ljubljansko barje. Na območje Mestnega loga so namestili dodatnih 15 hrastovih gojilnic z lesnim muljem, v katere so prenesli ličinke, ki izvirajo iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Po pričakovanjih izvajalcev projekta se bodo ličinke v odrasle hrošče preobrazile v letošnjem letu.

Na Ljubljanskem barju so lani v okviru projekta vzpostavili 42 novih mlak in izboljšali povezljivost populacij avtohtone želve močvirske sklednice na tem območju, kar bo pripomoglo k povečanju populacije vrste. Poskrbeli so za izlov tujerodnih želv rdečevratk, ki predstavljajo resno grožnjo močvirskim sklednicam. Izvedli so dela za vzpostavitev treh manjših mlak in 38 uleknin za hribskega urha.

Lani poleti so izvedli popis kosca na Ljubljanskem barju, kjer so glede na zadnja leta zabeležili precej več koscev kot običajno. "Na vlažnih travnikih na območju naravnega rezervata je ponoči ob koncu maja in začetku junija prepevalo vsaj sedem pojočih samcev, k čemur so pripomogli tudi izvedeni ukrepi revitalizacije njegovega habitata," so ponazorili.

Intenzivno potekajo dela za vzpostavitev trikilometrske tematske poti na Rakovi jelši, v okviru katere bodo postavili osem interpretacijskih postaj, ki bodo ozaveščale o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju. Nova Pot med jelšami bo po njihovih napovedih prve obiskovalce v svoji končni podobi pričakala predvidoma jeseni.

Partnerji projekta so Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Štiriletni projekt v skupni vrednosti 4,12 milijona evrov je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov prispeva država.