STAznanost

Boljši pogoji za razvoj kakovostne znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Ljubljana, 1. januarja - Z današnjim dnem se je začel uporabljati nov zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki zagotavlja boljše pogoje za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Omogočal naj bi tudi hitrejši razvoj in boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor.

Zakon ureja znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem, ki se delno ali v celoti financira iz državnega proračuna in drugih virov, kot iz evropskih programov in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva. Določa organiziranost znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter financiranje, organiziranost, izvajanje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Z njim se v pravni red prenaša evropska direktiva o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.

Zakon med drugim ureja stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, možnosti nagrajevanja odličnih raziskovalcev in odprtega dostopa do znanstvenih objav. Omogoča tudi fleksibilnost plač raziskovalcev pri projektih za določen čas, financiranimi iz zunanjega vira.

Cilj je, da delež javnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost doseže en odstotek bruto domačega proizvoda, in sicer s povečanjem državnega financiranja za najmanj 0,08-odstotne točke letno.

Zakon raziskovalcem in organizacijam, ki opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost, zagotavlja avtonomijo znanstvenega raziskovanja, in omogoča prenos državnega premoženja, s katerim organizacije upravljajo, v njihovo last. Rahlja tudi pogoje pri podeljevanju koncesij znanstvenoraziskovalnim inštitucijam.

Poudarek je tudi na vračanju slovenskih raziskovalcev iz tujine in učinkovitejšem prenosu znanja ter inovacijskem sodelovanju z gospodarstvom.

Zakon prav tako naslavlja etiko in integriteto v znanosti, tudi z vzpostavitvijo nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti, ki je predvidena najkasneje v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona.