STAznanost

Stekel čezmejni projekt E-NAT2CARE

Ljubljana, 10. septembra - S septembrom je v koordinaciji Nacionalnega inštituta za biologijo stekel čezmejni projekt E-NAT2CARE, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Nature 2000 v obmejnem prostoru. Cilj je ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost od Alp do kraške pokrajine, na območju Veneta in Furlanije-Julijske krajine ter Zahodne Slovenije.

Projekt je nadaljevanje rezultatov projekta NAT2CARE iz preteklega programskega obdobja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, ki je pokazal, da čezmejna območja, če želimo zaustaviti upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst, potrebujejo usklajeno upravljanje, so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).

Gozdovi s starimi drevesi z dupli in večjimi količinami odmrle lesne mase sodijo med najbolj raznovrstne ekosisteme. "Zagotavljajo preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, imajo pomembno ekonomsko vrednost, izobraževalno in estetsko vlogo ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb," so pojasnili.

Prav ti gozdovi pa so po njihovih besedah zaradi sečnje, podnebnih sprememb in nepredvidljivih ter silovitih naravnih dogodkov, kot so požari in poplave, tudi na območju Alp in Krasa, močno ogroženi. S tem so ogrožene tudi številne vrste, ki tak gozd potrebujejo za preživetje. Po drugi strani se kažejo vse večje potrebe po trajnostnem upravljanju z vodnimi viri.

Med specifičnimi cilji projekta E-NAT2CARE je vzpostavitev inovativnih skupnih čezmejnih pristopov monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrl les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. S tem naj bi prišli do usklajenega zbiranja pomembnih informacij o biologiji, ekologiji in razširjenosti ter ogroženosti ciljnih vrst in habitatov na čezmejnem območju, ki so ključne za oblikovanje, izvedbo in spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov ter za določanje smernic in naravovarstvenih prioritet na zavarovanih območjih in širše.

Cilj je tudi okrepiti zavedanje skupnosti o ekosistemskih storitvah, kar naj bi dosegli z oblikovanjem atlasa ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa ter razvojem sistema za vrednotenje ekosistemskih storitev in orodij za opredelitev ekonomskega zneska za oblikovanje sheme plačila za ekosistemske storitve, s poudarkom na vodah.

Prav tako želijo s projektom krepiti sodelovanje med znanostjo in družbo na lokalni in regionalni ravni z namenom razkriti biotsko raznolikost širšega čezmejnega prostora, pa tudi razumevanje biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, njihove vpetosti v načrtovanje in izvedbo naravovarstvenih ukrepov s poudarkom na zavarovanih območjih.

Partnerji projekta, ki bo trajal do leta 2025, so poleg vodilnega NIB še Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie, Park Škocjanske jame, Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali ter Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.