STAznanost

Za sofinanciranje raziskav v podporo kmetijski politiki pet milijonov evrov

Ljubljana, 19. aprila - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri v letošnjem letu. Na voljo je skupno pet milijonov evrov.

Predmet razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju pri razvojnih usmeritvah kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, ter pri spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je razvidno iz besedila razpisa, danes objavljenega v uradnem listu.

Razpis se tako nanaša na pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor, varovanje okolja in trajnostno upravljanje naravnih virov, kakovost življenja, varno in zdravo hrano, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju ter oblikovanje in prenos znanja in na dejstvih utemeljeno politiko.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ter zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev. Izpolnjevati morajo tudi druge zakonsko določene pogoje.

Če pri prijavi raziskovalnega projekta sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija. To je tista raziskovalna organizacija, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu ter pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Predvideni okvirni obseg sredstev za izvedbo razpisa je pet milijonov evrov.

Prijavo na razpis je treba oddati v elektronski obliki prek spletnega portala Aris Digital Forms. Rok je 21. maj do 14. ure. Aris prijaviteljem svetuje da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.