STAznanost
Knjige

Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanje socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

Znanstvena monografija je rezultat raziskovalnega dela programske raziskovalne skupine Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanje socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju.

Z njo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pričenjamo tudi s publiciranjem del v okviru nove zbirke PAIDEIA, s katero želimo prispevati h kritičnemu premisleku slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja in različnih vidikov socialnega vključevanja ter k iskanju novih rešitev, relevantnih za naš šolski sistem, družbo, kulturo in državo. Zasnova pričujoče monografije odraža dve temeljni področji dela raziskovalne skupine, namreč sistemske vidike strategij edukacije in spodbujanje socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju, ki kot področji raziskovanja neposredno povezujeta po eni strani edukacijo kot sistem, vezan na institucionalizacijo sodobnih družb, konstitucijo države, globalizacijo, razmerja moči, kulturne paradigme itn., in po drugi strani spodbujanje socialne vključenosti, ki izhaja iz tega, da je edukacija kot proces usmerjena na posameznika in poteka skozi intersubjektivna razmerja, ki so pogojena tako z osebnostjo posameznika kot z dejstvom, da individualizacija, socializacija in inkulturacija potekajo v družbenih kontekstih. V monografiji povezujemo humanistično in družboslovno zasnovano raziskovanje in preplet perspektiv znanstvenih disciplin pedagogike in specialnih didaktik, filozofije edukacije, socialne pedagogike in specialne pedagogike ter kognitivne znanosti. Pet prispevkov prvega dela tako obravnava sistemske vidike edukacije, pri čemer odpirajo širše perspektive bodisi z ozirom na zgodovinski razvoj bodisi z umeščanjem v kontekst vpričnosti neke problematike sistema edukacije - ali oboje hkrati. Pet prispevkov drugega dela je rezultat raziskovanja v polju spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju, vendar je iz vsebin prispevkov razvidna njihova notranja povezanost s sistemskimi vidiki delovanja družbe in edukacije.