STAznanost
Knjige

Izzivi demokratične in učinkovite oblasti

Znanstvena monografija o delovanju avtoritarnega upravnega aparata se posveča iskanju sodobnemu kriznemu času in evropeizaciji primernega modela javnega upravljanja v tovrstnih razmerjih, ki terjajo uravnoteženo varstvo javnega interesa in pravic strank. Avtoritarna podstat ne pomeni, da tudi ta del javne uprave ni zavezan modernizaciji, težnjam po racionalizaciji in inovativnosti ter partnerski naravnosti do strank. Ključen poudarek je zato namenjen analizi izzivov, ki jih pred izvajalce postavlja cilj po hkratni demokratičnosti in učinkovitosti oblasti.

Monografija vključuje dvanajst prispevkov, zaokroženih v tri vsebinske sklope. Prvi del prispevkov se nanaša na upravni nadzor v smislu razvoja njegove večje sistematičnosti, preglednosti, učinkovitosti in preventivnosti oz. partnerskih odnosov do nadzorovanih oseb v inšpekciji in drugih upravnih postopkih, ki se vodijo po uradni dolžnosti. V drugem delu, ki naslavlja smotrno upravljanje z viri kot eno vodil izvajanja javnih nalog, se avtorji ukvarjajo z delovanjem občin, policije in finančne uprave in bank glede davčne izvršbe. Tretji del stopnjuje spoznanja iz prvih dveh, saj v njem najdemo prispevke o razvoju uprave z nadgradnjo tradicionalnih pristopov v bolj celovite in modernejše, kot so odprava administrativnih ovir, inovativno komuniciranje in vodenje ter sheme za prostovoljno izpolnjevanje obveznosti.

V monografiji so obravnavane različne teme z več disciplinarnega, predvsem pravnega, ekonomskega oz. menedžersko-organizacijskega in informacijskega pristopa. S tem monografija izkazuje poleg znanstvene teže tudi uporabno vrednost za slovensko upravno stroko in prakso.