STAznanost
Knjige

Slovenski javni sektor na razpotju strateških sprememb

Znanstvena monografija "Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb" je nastala kot odgovor na lani težko pričakovano sprejetje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020, ki je zapolnila praznino delovanja javne uprave brez krovnega strateškega dokumenta oziroma sistemskega pristopa k njenemu razvoju. Z monografijo želimo znanstveno osvetliti izbrane dileme in vsebinska vprašanja sprejete strategije ter jih v obliki dveh vsebinsko zaokroženih sklopov približati strokovno-znanstveni in širši javnosti.

Prvi vsebinski sklop zajema strateški in informacijski vidik razvoj dobre uprave. V tem delu avtorji prispevkov kritično analizirajo besedilo strategije, umeščajo pomen dobre uprave v slovenski javni upravi, s poudarkom na usklajenem razumevanju varstva pravic strank in učinkovite implementacije javne koristi v upravnih postopkih, ter raziskujejo vlogo e-uprave pri doseganju zastavljenih strateških ciljev. Drugi sklop se primarno osredotoča na poenostavitve zakonodajnega okvira v luči bolj učinkovitega javnega sektorja. V tem pogledu avtorji proučujejo vlogo administrativnih stroškov v okviru davčne politike, stroške okoljskih predpisov in prenovo oz. poenostavitev postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj v mednarodnem kontekstu ter v luči sprejete strategije.

Večina prispevkov vključuje multidisciplinarni pristop pri proučevanju izbranih tematik, kar daje monografiji dodatno znanstveno težo in objektivnost, zato lahko postane pomemben pripomoček tako nosilcem javnih politik, kot širši strokovni in znanstveni javnosti.