STAznanost
Knjige

Razvojna psihologija. 1. zvezek

Pred vami je druga, dopolnjena in razširjena izdaja znanstvene monografije z naslovom Razvojna psihologija, ki je v prvi različici izšla leta 2004 in takrat v slovenskem prostoru zapolnila veliko praznino v psihologiji, še posebej v razvojni psihologiji in tudi v širšem družbenem prostoru.

Hiter razvoj razvojnopsihološke discipline, nova teoretska znanja in metodološki pristopi v raziskovanju ter ocenjevanju dojenčkov, malčkov, otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb, izsledki velikega števila novejših empiričnih raziskav so narekovali dopolnjevanje prvotnega besedila predvsem v dve smeri, in sicer posodobitve nekaterih ter dodajanja posameznih novih delov besedila in bibliografskih enot.

Že tako obsežna znanstvena monografija je postala še obsežnejša, zato smo jo vsebinsko razdelili v tri zvezke. Prvi zvezek vključuje poglavja Uvod, Perinatalno obdobje ter Dojenček in malček.