STAznanost
Knjige

Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru

Monografija je posvečena naseljem, ki ležijo na območju današnje Slovenije in so po velikosti in pomenu vmesni člen med avtonomnimi mesti in razpršeno poselitvijo podeželja. Šestindvajset avtorjev v samostojnih poglavjih predstavlja dvajset naselij.

Vsako poglavje vsebuje podatke o legi naselja in njegovem antičnem imenu, kratko zgodovino raziskav, morebitno obljudenost lokacije v prazgodovini, predstavitev antičnih literarnih virov in epigrafskih spomenikov. Osrednji del je usmerjen v pregled arheoloških ostankov rimske dobe: v topografijo, infrastrukturo, stavbe, grobišča in premične ostanke posebnega pomena. Sledijo podatki o statusu naselja, o družbenem položaju posameznih prebivalcev, njihovih administrativnih ali vojaških funkcijah, poklicih in etnični pripadnosti. Poglavje zaokroža oris zgodovinskega razvoja naselja. V sklepni študiji so naselja analizirana po enotnih kriterijih ter opredeljena v štiri glavne skupine, ki verjetno predstavljajo najpomembnejše tipe manjših rimskih naselij na obravnavanem prostoru.