STAznanost
Knjige

Socialna politika danes in jutri

Delo tematizira razvoj socialne politike v Sloveniji ter ga obravnava v širšem, predvsem evropskem kontekstu. Predstavlja temeljne teoretske pojme in koncepte in tematizira socialno politiko v širšem družbenem kontekstu, in sicer skozi koncept države blaginje in koncept sistema blaginje, ki omogočata razumeti medsebojno povezanost in soodvisnost med sfero države in drugimi sferami, ki zagotavljajo socialno varnost in blaginjo ljudi.

Predstavljeni so paradigmatski premiki, do katerih prihaja v današnjih družbah, tako na ravni usmeritev in ciljev kot tudi strategij in ukrepov za doseganje teh ciljev. Ti gredo od zagotavljanja osnovne socialne varnosti k socialnemu vključevanju, od pasivne k aktivni politiki zaposlovanja, od zagotavljanja zgolj družinskih prejemkov k usklajevanju delovnega in družinskega življenja in od varnega k aktivnemu staranju. Poseben doprinos monografije so predstavitve študij stališč, pogledov in pričakovanj ljudi, povezanih z reformami oziroma s prihodnjim razvojem držav blaginje v današnjih (evropskih) družbah nasploh in še posebej v Sloveniji. Te študije so v središču teoretskih premislekov zato, ker njihovi rezultati lahko legitimizirajo potekajoče reforme in spremembe, ki nastajajo pod pritiski spremenjenih družbenoekonomskih okoliščin in ideoloških diskurzov; lahko pa nosijo v sebi tudi potencial za uravnavanje tega razvoja v skladu z željami ljudi.