STAznanost
Knjige

Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju

Monografija sedemnajstih samostojnih prispevkov Pogled v jezik in iz jezika je posvečena Adi Vidovič Muha, zaslužni profesorici na ljubljanski slovenistiki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Njeni najbližji kolegi in bivši študentje so s svojimi obravnavami skušali opozoriti zlasti na tista področja jezikoslovja, ki jih je Ada Vidovič Muha še najbolj intenzivno preučevala in jih še preučuje. Tako je opisano in vsaj delno tudi problemsko predstavljeno, kako se je pri nas začel razvijati in potem razvil funkcionalni strukturalizem. Nakazan je razvoj slovenske leksikologije in leksikografije, malo podrobneje in obsežneje tudi razmah slovenskega besedotvorja. Opozorjeno je na nekatere slovnične oz. skladenjske lastnosti in posebnosti slovenščine; v obravnave je ponekod vključen tudi kontrastivni vidik. Z zvrstno-stilsko problematiko so načeta tudi vprašanja besediloslovja. Jezikovnopolitični vidik pa odpira vprašanja rabe, norme in jezikovne kulture nasploh. Vse našteto se lahko smiselno povezuje v prikaz vsaj dela aktualnih tem, s katerimi se trenutno ukvarja (tudi) slovensko jezikoslovje; razširitev vpogleda pa omogočijo še kontrastivni komentarji podobnih ali enakih pojavov v nekaterih slovanskih jezikih. Torej pogled v slovenščino in iz slovenščine bo še naprej ostal neizčrpni vir vprašanj in novih tem za vse današnje in bodoče jezikoslovce.