STAznanost
Knjige

Management v zdravstvenih organizacijah

Knjiga je vodnik za izboljšanje managementa in upravljanja ter večjo uspešnost zdravstvenih organizacij. Namenjena je vsem, ki v teh in z njimi povezanih organizacijah na različnih ravneh upravljajo in uravnavajo njihovo delovanje. Zato jo priporočamo vsem zdravstvenim in povezanim organizacijam, ustvarjalcem sistema in politike zdravstva, fakultetam, ki imajo v svojih programih management in upravljanje, ter zavarovalnicam in drugim, ki so v stiku z obravnavanim področjem ali jih to zanima.

Vedno znova ugotavljamo, da je med glavnimi vzroki za neuspešno delovanje velikega števila organizacij, tudi v zdravstvu, njihovo neustrezno upravljanje in management. Ti vzroki segajo od nerazumevanja bistva managementa, njegovega premajhnega poznavanja in neučinkovite uporabe do neustrezne izbire in razvoja managerjev. Tako stanje je tudi posledica skromnega števila razpoložljivih domačih del, v katerih bi bralci lahko spoznali razvoj managementa in upravljanja ter mu sledili. Z namenom izboljšati management zdravstvenih organizacij in s tem njihovo uspešnost so avtorji - prof. dr. Rudi Rozman in prof. dr. Jure Kovač, oba s področja managementa, prof. dr. Andrej Robida s področja medicine in doc. dr. Bojana Filej s področja zdravstvene nege - napisali knjigo o managementu zdravstvenih organizacij.

Knjiga podaja celovit pregled organizacijske funkcije ali procesa managementa in v povezavi s tem tudi upravljanja. V prvem delu so predstavljene temeljne značilnosti zdravstvenega sistema in zdravstvenih organizacij ter njihovega upravljanja in managementa. Poglavja v drugem delu obravnavajo bistvo managementa in upravljanja na splošno ter v povezanosti z zdravstvenimi organizacijami in temeljne managerske funkcije - planiranje poslovanja in organizacije, ravnanje z zmožnostmi zaposlenih in vodenje ter kontrolo organizacije in poslovanja. Tretji, sklepni del je namenjen kakovosti in varnosti dela v zdravstvenih organizacijah. V vsakem poglavju je dodana ali krajša raziskava ali primer, ki so ga pripravili sodelavci, ki sami delajo v zdravstvenih organizacijah.

Delo razvija sodobno razumevanje in celovit prikaz managementa in upravljanja. S tem je tudi ustrezen vodnik k izboljšanju managementa in upravljanja ter večji uspešnosti zdravstvenih organizacij. Knjiga je namenjena vsem, ki v zdravstvenih in z njimi povezanih organizacijah na različnih ravneh upravljajo in uravnavajo njihovo delovanje, pa tudi tistim, ki to nameravajo v prihodnosti. Močno jo priporočamo vsem zdravstvenim in z njimi povezanim organizacijam, ustvarjalcem sistema in politike zdravstva, fakultetam, ki management in upravljanje vključujejo v svoje programe, ter zavarovalnicam in drugim, ki so v stiku z obravnavanim področjem ali jih to kako drugače zanima.