STAznanost
Knjige

Osnove demografije in demografski razvoj Slovenije

Knjiga predstavlja celovito temeljno znanstveno delo na področju demografije s številnimi presečišči z drugimi disciplinami. Prinaša celovit pregled za demografsko vedo pomembnih teorij in predstavi ključne demografske pojave, zlasti umrljivost, rodnost in selivnost.

Demografske pojave v Sloveniji analizira skozi zgodovinski razvoj, vključi pa tudi obravnavo regionalnih razlik in določenosti. Zgodovinski pregled zajema več kot 200-letno obdobje prehoda družbe iz tradicionalne v moderno, sestavni del česar so tudi spremembe rodnosti, umrljivosti in selivnosti, starostne, poklicne, etnične itd. sestave prebivalstva. Podana je poglobljena analiza regionalne raznolikosti Slovenije v demografskih pojavih - od daljše življenjske dobe na zahodu in različnih dejavnikov umrljivosti do potrditve geografskih razlik v rodnem obnašanju in poročnosti.

Izviren je avtoričin prispevek k razumevanju pojava staranja prebivalstva v slovenskem okolju. Za razliko od pogostnih negativnih pogledov na staranje prebivalstva kot ogrožujoč in medgeneracijsko sporen pojav, ga avtorica obravnava kompleksno kot razmerje med številom delovno sposobnega prebivalstva in ostalim prebivalstvom, ki se dolgoročno ne spreminja tako dramatično. Ugotavlja, da bo že okoli leta 2040 to razmerje ponovno tako kot leta 1910, t.j. na ravni, ko v povprečju ena delovno sposobna oseba skrbi za 0,7 delovno nesposobne osebe.

Iz recenzije dr. Srne Mandič, znanstvene svetnice