STAznanost
Knjige

Vrednotenje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom

Monografija sistematično analizira najprej slovenske izkušnje z ocenjevanjem različnih ukrepov, ki jih je sprejemala politika- od spodbud za povezovanje do posrednih ukrepov, kot je bilo financiranje mladih raziskovalcev iz gospodarstva. V večino teh vrednotenj so bili vključeni tudi raziskovalci- soavtorji monografije, kar jim omogoča dodatno refleksijo na rezultate vrednotenj in njihovo uporabo. Posebna pozornost je namenjena prikazu metodologije vrednotenja.

V naslednjih poglavjih se predstavijo pristopi k vrednotenju podobnih instrumentov v izbranih tujih držav in institucij. Z analizo pridobljenega gradiva so avtorji ocenjevali, kakšna je bila motivacija naročnikov za spremljanje in vrednotenje posameznih instrumentov. Ena od posebnih ugotovitev tega dela monografije je, da je vrednotenje v številnih državah veliko bolj vpeto v izvajanje politike in da se spoznanja, do katerih se prihaja ob ocenjevanju ukrepov, sistematično in dolgoročno vgrajujejo v raziskovalno politiko.