STAznanost
Knjige

Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji

Knjiga predstavlja model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Model smo izdelali na podlagi analize gradiv, ankete po občinah ter delavnic z naročnikoma in ključnimi deležniki. Predstavljena so izhodišča za oblikovanje modela, sam model pa predstavimo z vidika vsebin, potrebnih strokovnih podlag, strukture strateških izhodišč, procesnih vidikov načrtovanja in povezovanja, ključnih deležnikov, ter potrebnih financ in tveganj. Izdelali smo tudi priporočila za uveljavitev predlaganega modela v praksi. Ob tako zastavljenemu modelu in njegovem doslednem izvajanju v praksi se bo izboljšalo načrtovanje na regionalni ravni, pri čemer bo to upoštevalo gospodarski, socialni in prostorski vidik. S tem bosta zagotovljena trajnosten razvoj in ohranjanje prostorskih potencialov.