STAznanost
Knjige

Govorna sporazumevalna zmožnost v angleščini kot tujem jeziku: slepe pege in izzivi v učenju in poučevanju ATJ

Pričujoča monografija se osredotoča na najvišje vrednotene cilje znotraj formalnega (tuje)jezikovnega izobraževanja: na razvoj sporazumevalnih zmožnosti, ki - v skladu s komunikacijsko paradigmo v (tuje)jezikovnem poučevanju - velja za najpomembnejši cilj sodobne jezikovne pedagogike, ter na razvoj sposobnosti kritičnega mišljenja, ki jih izobraževalni sistemi v svetu navajajo kot krovni izobraževalni cilj.

Izobraževalni dokumenti, ki so podstat pedagoške prakse v kontekstu poučevanja ATJ v Sloveniji (Strategije za učenje demokratičnega državljanstva, SEJO, Učni načrt za gimnazije (angleščina) in Angleščina: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo), zrcalijo enako teoretsko usmerjenost, pri čemer (nejasno definiran) koncept kritičnega mišljenja povezujejo z (nejasno definiranim) konceptom demokratičnega državljanstva.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3b2JV8Z.