STAznanost
Knjige

Kmetijska politika

Uveljavljen vsebinski pristop v tej knjigi ponuja jasno razumevanje teoretskih sklopov, ki tvorijo znanstveno disciplino kmetijske politike. Rdeča nit je predstavitev kompleksnosti teoretičnih znanj agrarne ekonomike, ki so prepletena s kritično noto konceptualne širine kmetijske politike, ki bralcu pomaga razumeti smiselnost njenega delovanja. Pri tem so podrobno analizirana izhodišča čisto političnih odločitev, ki posledično v končni fazi oblikujejo ključne prvine kmetijske politike.

Posebnega pomena je v pričujoči monografiji deležna konceptualna razlaga ciljev, ukrepov in mehanizmov Skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije, katere edina stalnica je pravzaprav ta, da se nenehno spreminja. V sklepnem delu knjige je analiza razvojnih trendov, ki jih bo najverjetneje ubrala agrarna politika v prihodnje. Pri tem so izpostavljeni trije strateški ultimativni cilji, ki jim bo morala slediti sodobna kmetijska politika. To so ekonomsko vitalna proizvodnja zdrave in varne hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri ter uravnotežen teritorialni razvoj.

Iz recenzije. ''S to znanstveno monografijo smo dobili temeljno delo v slovenskem prostoru, ki celovito obravnava kmetijsko politiko. Odlična monografija, kjer predvsem njen uvodni del predstavlja povsem izvirna izhodišča v okviru razlage teorije agrarne politike, in kot taka zapolnjuje znatno vrzel v relevantni domači in mednarodni literaturi s področja kmetijske politike. Pri njenem oblikovanju pomembno vlogo igrajo politični dejavniki, zato avtor pravi: 'Demokracije ne more biti brez pluralizma idej in civilne demokratične družbe si ni moč zamisliti brez spoštovanja različnosti mnenj in vrednot v vseh njihovih gabaritih in koloritih.' Knjigo močno priporočam.''

Prof. dr. Štefan Bojnec, Fakulteta za management Univerze na Primorskem; prejemnik Zoisovega priznanja za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju ekonomije.