STAznanost
Knjige

Slovenska muzikologija - kratek prelet po zgodovini

Osrednji cilj pričujoče monografije je predstavitev glavnih mejnikov v zgodovinskem razvoju slovenske muzikologije kot znanstvene discipline, ki se je razvila v samostojno univerzitetno vedo pred dobrimi petdesetimi leti. Težišče knjige je zato postavljeno v trenutek, ko je muzikologija postala samostojna študijska smer na Filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Razprava obravnava najprej pobude za študij muzikologije ob sami ustanovitvi univerze ter se posveti začetkom visokošolskega glasbenozgodovinopisnega študija v okviru glasbene akademije. Posebno pozornost namenja nato posameznim korakom k prenosu muzikološkega študija pod okrilje Filozofske fakultete, korakom, ki jih je usmerjal in vodil proti jasnemu cilju Dragotin Cvetko.