STAznanost
Knjige

Trideset let slovenske državnosti: razvoj lokalne samouprave Trideset let slovenske državnosti: razvoj lokalne samouprave

Znanstvena monografija izr. prof. dr. Simone Kukovič ponuja celovito analizo delovanja lokalne samouprave z zgodovinskega, normativnega, sistemskega in dinamičnega vidka.

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo uvajanje lokalne samouprave eno izmed najpomembnejših in hkrati najzahtevnejših nalog v novi državi, saj je šlo pri tem za korenito spremembo dotedanje samoupravno-komunalne ureditve v smeri klasične lokalne samouprave evropskega tipa. Poleg Ustave Republike Slovenije, s pomembnim poudarkom na področju lokalne samouprave, je bil naslednji odločilen korak sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi decembra 1993; izvedbeni temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave pa so bili postavljeni s sprejemom Zakona o referendumu za ustanovitev občin leta 1994. Lokalna samouprava je tako v novi podobi začela delovati januarja 1995.

V prvem poglavju avtorica analizira zgodovinsko-normativni podstav obstoja lokalne oblasti v Republiki Sloveniji, kar v nadaljnjih poglavjih nadgradi s preučevanjem dinamike delovanja treh organov lokalne samouprave - županom, občinskim svetom in nadzornim odborom. V drugem poglavju tako analizira najmočnejšega in najbolj izstopajočega akterja - župana - z vidika njegove vloge in zakonsko dodeljenih pristojnosti, izbranih značilnosti vodenja, trendov izvoljivosti in relacij odnosa do drugih lokalnih akterjev (direktorja občinske uprave, podžupana in občinskih svetnikov).

Sledi poglavje o zakonodajnem organu lokalne oblasti (občinskem svetu), v katerem avtorica oriše vlogo in kompetence ter izpostavi nekatere značilnosti delovanja tega kolektivnega odločevalskega organa. Posebno poglavje avtorica nameni (pogosto zapostavljenemu) nadzornemu organu (nadzornemu odboru), varuhu občinskih financ. Znanstvena monografija tako ponuja holističen in temeljit pregled lokalne samouprave, ki je v treh desetletjih postala pomemben del političnega sistema, v praksi pa tudi pomembna nosilka (zlasti podeželjskega) razvoja Republike Slovenije.