STAznanost
Knjige

Študije o prekarnosti: interdisciplinarni pogledi

Študije o prekariatu obravnavajo široko paleto aktualnih vprašanj, s katerimi se soočajo sodobne družbe s tržnim gospodarstvom. Gre za obsežen sklop različnih vidikov kompleksnih družbenih pojavov, ki so raziskani pretežno parcialno, a vendar vsi kličejo po koordiniranem ravnanju, ki bo privedlo do družbene ozaveščenosti o različnih razsežnostih prekariata in prekarnosti z vidika njunih vplivov na družbeni ustroj, ter do ukrepov za preprečevanje najnevarnejših anomalij pri ustvarjanju pogojev za trajnostni družbeni razvoj.

Prekarnost namreč odstira številne boleče resnice o današnji družbi in neenakopravnem položaju posameznih družbenih skupin. Spoznanja, do katerih prihajajo raziskovalci, nas postavljajo pred zahtevne izzive, ki terjajo temeljit premislek na različnih ravneh. Preučevanje prekarnosti je zato izrazito interdisciplinarno področje in takšen je tudi pričujoči zbornik.