STAznanost
Knjige

Premog, železnica, terme in pivo: Modernizacija in demografski razvoj Laškega v dolgem 19. stoletju

Knjiga se osredotoča na demografski razvoj in življenje prebivalcev Laškega ter njegove bližnje agrarne okolice v dolgem 19. stoletju, ko so to območje zajeli prvi modernizacijski sunki. Avtorico zanima, kako so modernizacijski procesi, kot je prihod Južne železnice, razvoj premogovništva, industrije in zdraviliškega turizma vplivali na demografski razvoj Laškega v dolgem 19. stoletju in njegovo transformacijo iz polagrarnega trga v urbano naselbino.

Raziskava temelji na analizi matičnih knjig, statusa animarum in rezultatov popisov prebivalstva. Z metodami historične demografije avtorica prikaže demografske procese, ki so zajeli Laško. Pri tem se poslužuje tako kvantitativne, kot tudi kvalitativne analize podatkov. Namen knjige je predstaviti vpliv modernizacije na življenjske navade prebivalcev, kot so rodnost, smrtnost, družinske strukture, gostota poselitve in ne nazadnje tudi moralne norme. Teza avtorice je, da so izboljšanje prometnih povezav, nahajališča premoga (kot tedaj najpomembnejšega energetskega vira) ter razvoj industrije in turizma vplivali na modernizacijo in posledično demografski razvoj Laškega in njegovega agrarnega zaledja.

V knjigi avtorica med seboj primerja vpliv modernizacije na demografski razvoj prebivalcev trga kot urbane naselbine z demografskim razvojem agrarnega zaledja Laškega. Pri tem pa se v poglobljeni analizi dotakne vseh vidikov življenjskih poti posameznika in skupnosti. Poleg rodnosti in smrtnosti podrobneje analizira okoliščine rojstev, porok in smrti. Podatke podkrepi z raziskavo običajev in navad tako urbanega kot podeželskega prebivalstva v 19. stoletju. Rezultate kvantitativne analize podatkov mestoma še dodatno ilustrira z zgodbami posameznikov na mikrozgodovinski ravni.

V drugem delu knjige avtorica na podlagi analize popisov prebivalstva primerja demografski razvoj in gostoto poselitve Laškega z ostalimi primerljivimi spodnještajerskimi naselbinami v drugi polovici 19. stoletja. Pri tem se osredotoči na vpliv prometnih povezav, energetskih virov in razvoja industrije na demografijo kraja. Avtorica na podlagi podatkov in zgodb, ki jih razkrivajo matične knjige in ostali demografski viri, predstavi vpliv modernizacije na življenje ljudi v večjem spodnještajerskem trgu v 19. stoletju - Laškem.