STAznanost
Knjige

Neoliberalizem in teorije države: politika, ekonomija, družba

Knjiga Neoliberalizem in teorije države: politika, ekonomija, družba predstavlja kritično refleksijo različnih teorij države, ki so se razvile v zadnjih desetletjih in ki na različne načine obravnavajo odnos med državo in neoliberalizmom.

Izhajajoč iz marksistične politične teorije in kritike politične ekonomije, avtor v knjigi analizira dve vrsti teorij države: 1. neoliberalne teorije države, ki so normativne teorije države in ki so jih razvijali neoliberalni teoretiki s ciljem, da pokažejo, kako mora delovati država, da bi postala neoliberalna država; 2. teorije neoliberalne države, ki so razlagalne teorije države in ki so jih razvijali po z namenom, da razložijo, kaj se je spremenilo v delovanju države, da sedaj lahko dejansko govorimo o neoliberalni državi. V tem okviru avtor kritično reflektira neoliberalni normativni teoriji države dveh ključnih neoliberalnih teoretikov: Friedricha von Hayeka in Miltona Friedmana; ter tri razlagalne teorije neoliberalne države: različne teorije konkurenčne države, teorijo Wolfganga Streecka o transformaciji države po krizi 2008 (teorija države dolga in konsolidirajoče se države) ter teorijo Wendy Brown o podjetizaciji delovanja države v neoliberalizmu. V posebno kategorijo sodi teorija Mariane Mazzucato, ki jo avtor umesti na presečišče neoliberalne teorije države in teorije neoliberalne države. Skozi analizo in primerjavo avtor pokaže na ključne ontološke predpostavke, omejitve in pomanjkljivosti vseh obravnavanih teorij ter poudari potrebo po oblikovanju novih teorij države v novih pandemičnih in post-pandemičnih pogojih.