STAznanost
Knjige

Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Severni Ameriki: Obrazi identitete

Znanstvena monografija Slovene Immigrants and their Descendants in North America: Faces of Identity je v tiskani obliki izšla januarja letos pri Univerzitetni založbi Maribor v okviru knjižne zbirke Zora. V knjigi so predstavljeni rezultati več desetletij trajajočega raziskovanja jezikovne rabe med ameriškimi Slovenci in Kanadčani ter njihove identitete.

Monografijo sestavljata dva med seboj dopolnjujoča se dela: prvi prikazuje rezultate avtoričinega raziskovanja slovensko-ameriških/kanadskih skupnosti, drugi vsebuje narative izseljencev in njihovih potomcev. Avtorica proučuje jezikovno rabo in jezikovne odnose slovenskih Američanov in Kanadčanov ter odnos med stopnjo ohranitve materinščine in njihovo etnično identiteto. Ugotavlja hiter premik od slovenščine k prevladujoči angleščini v toku generacij. Analizira jezikovno izbiro tako na individualni kot na skupnostni ravni in jo razloži v okviru teorije komunikacijskega prilagajanja (Giles in Ogay 2007). Kljub razmeroma visoki simbolni vrednosti, ki jo udeleženci raziskave pripisujejo slovenščini, ta ni osrednji element njihove identitete. Pomembnejša je kultura v najširšem pomenu besede (od običajev do občutka pripadnosti). Večina se počuti bolj dvokulturna kot dvojezična; so Američani oz. Kanadčani, a hkrati Slovenci, kar jih navdaja z občutkom ponosa in bogati njihova življenja. Interdisciplinarni pristop k izseljenskim študijam slovensko-angleškega jezikovnega stika je sedaj dostopen mednarodni strokovni javnosti.