STAznanost
Knjige

Umetnost za turizem

Publikacija je rezultat triletnega aplikativnega raziskovalnega projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki je potekal med 1. aprilom 2019 in 31. marcem 2022.

V prvem delu so predstavljeni namen, cilji in dolgoročni učinki projekta, pri katerem sta sodelovala raziskovalna organizacija (ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta) in turistično gospodarstvo (Turistična agencija Sajko turizem, d. o. o.). Sledi predstavitev glavnih rezultatov projekta - štirih itinerarijev oziroma turističnih produktov, ki so bili oblikovani. Posebej sta opisana dva itinerarija, ki sta bila tudi pilotno izvedena. V nadaljevanju je kot primer dobre prakse umestitve turističnega produkta v lokalno okolje izpostavljen itinerarij Jernejeva pot. Publikacija služi tudi kot priročnik za deležnike v turizmu, saj so v njej podane smernice za oblikovanje kakovostnih, inovativnih in vsebinsko bogatih trajnostno kulturno-turističnih produktov. V zadnjem delu publikacije so našteti drugi rezultati projekta, od znanstvenih in strokovnih člankov, monografskih publikacij, predavanj, vodenj, delavnic do diseminacije v pedagoškem procesu.