STAznanost
Knjige

Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Znanstvena monografija "Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti" predstavlja izbrane rezultate temeljnega raziskovalnega projekta. Avtorji in avtorice so diskriminacijo in družbeno izključevanje analizirali skozi
intersekcijsko perspektivo spola, etnične pripadnosti, vere in spolne usmerjenosti.

Izsledki raziskave pokažejo, da politike še vedno ne obravnavajo intersekcijskih situacij neenakosti in diskriminacije oziroma jih vključujejo izjemoma, parcialno in nekonsistentno. V politikah in medijskem diskurzu se občasno pojavlja intersekcija statusa ter spola ali starosti, vendar praviloma v pasivni obliki, kjer je intersekcionalnost vsebovana v opisu/diagnozi kompleksne situacije neenakosti, ta pa ni aktivno naslovljena v prognozi/ukrepih, ki jih prinašajo politike.

Družbene skupine (npr. moški, ženske, tujci, verske, spolne in etnične manjšine) se v analiziranih dokumentih pojavljajo kot homogene skupine, katerih identiteto v totalnosti določa ena osebna okoliščina, ki prekrije kompleksnost življenjskih potekov ljudi. Tudi v medijskem diskurzu intersekcionalnost večinoma ni reprezentirana niti kot obrobna tema, s čemer medijski diskurz reproducira in legitimizira homogenost in totalnost identitet.