STAznanost
Knjige

Socialna aktivacija v Sloveniji

Monografija o aktivacijski politiki v Sloveniji je prvo obsežnejše delo o tem pomembnem, politično motiviranem projektu, ki je kar nekaj časa zaznamoval socialne politike v državah Evropske unije.

Socialna aktivacija naj bi postala nova socialna politika s posledicami v celotnem institucionalnem sistemu, kjer naj bi aktiviranje ljudi in potiskanje proti trgu dela postalo osnovni model delovanja. V ta namen naj bi se tesno prepletli tudi področji socialnih zadev in zaposlovanja. Nova paradigma se je začela uveljavljati s spremembo socialnovarstvene zakonodaje v delu socialnovarstvenih prejemkov in z reorganizacijo centrov za socialno delo po sistemu novega javnega upravljanja. V okviru programa Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije so bili uvedeni pilotni projekti programov socialne aktivacije na področju celotne države. Inštitut RS za socialno varstvo je dobil nalogo spremljati izvajanje programa od jeseni 2017 do jeseni 2019, evalvacija pa je potekala od marca 2018 do novembra 2019. Glavni namen monografije je predstavitev izsledkov evalvacije, ki omogočajo tudi kritično ovrednotenje samega koncepta socialne aktivacije," ocenjuje knjigo dr. Vesna Leskošek.

"Monografija Socialna aktivacija v Sloveniji: potrebe, izkušnje in izzivi je tako izjemno pomembna z vidika razumevanja uporabe in razvoja koncepta aktivacije v slovenskem prostoru in njegove relacije do procesov neoliberalizacije slovenske države blaginje. Prednost monografije je, da problematiko socialne aktivacije obravnava kompleksno, tako z makrovidika socialne politike, kot tudi z mikrovidika implementacije v praksi." - dr. Maša Filipovič Hrast.

Čeprav je knjiga namenjena predvsem strokovni javnosti na področju socialne politike in socialnega varstva ter širši družboslovni strokovni javnosti, študentom in študentkam socialnega dela, sociologije in sorodnih disciplin ter zaposlenim na področju socialnega varstva in zaposlovanja ranljivih skupin, obravnava temeljna vprašanja človeške eksistence in socialne ureditve družbe, kar pa je problematika, ki se tiče celotne družbe.