STAznanost
Knjige

Delo in zemlja : male študije kmečkega sveta

Monografija v dveh delih zasleduje različni ravni procesov. V prvem delu širšo sliko razmer v kmetijstvu, v drugem delu posamezne kmetijske panoge. V prvem delu so v ospredju makro-zgodovinski procesi, v drugem delu pa razvojna dinamika posameznih kmetijskih panog.

V prvem delu je poudarek na analizi dolgoročnega ekonomskega položaja kmetov in kmetijstva kot panoge, donosnosti kmetij in kmečkega dela, percepcije in razumevanja zadolževanja, socialnih in ekonomskih konfliktov na podeželju, preizkušenj kmečkega racionalizma v času vojnih razmer. V drugem delu sledi deskriptivna analiza momentov prestrukturiranja v produkcijski strukturi na primeru pridelave koruze, mlekarske industrije in vinogradništva ob upoštevanju naraščanja formalne in neformalne izobrazbene ravni kmečkega prebivalstva. Monografija tako natančno analizira temelje razvojne dileme ekonomske in socialne modernizacije podeželja, dohodkovne strategije, družbeni kontekst, percepcije, ideje in prakse ekonomske modernizacije kmetijstva. Pri tem kot ena prvih zgodovinskih študij vzpostavlja tesno korelacijo med procesi ekonomske in socialne modernizacije kmetov in njihove integracije v družbo kot podjetniškega sloja. Na ta način vzpostavlja celovitost obravnave in pomeni pomemben prispevek k razumevanju in umeščanju kmetijskih dejavnosti ter kmetov v širši tok slovenske ekonomske in socialne zgodovine.