STAznanost
Knjige

Bralno razumevanje na preizkušnji

Znanstvena monografija z naslovom Bralno razumevanje na preizkušnji je eden izmed rezultatov raziskovanj v okviru projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacije, Modeli), v okviru katerega je bil zasnovan preizkus bralnega razumevanja peto- in osmošolcev.

Šest znanstvenih prispevkov se dotika spodbujanja bralne pismenosti v odnosu do gradnikov bralne pismenosti, ki so: govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedila, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično branje.

Znanstvena monografija prinaša strokovna teoretična izhodišča, na katerih temeljijo inovativni praktični preizkusi za preverjanje posameznih elementov (oz. različnih komponent) bralne pismenosti. V okviru projekta OBJEM je bil oblikovan preizkus bralnega razumevanja, ki je sestavljen iz štirih testov: testa hitrega branja, testa besedišča, testa skladenjske zmožnosti in testa bralnega razumevanja. Vsi so sestavljeni posebej za 5. in posebej za 8. razred osnovne šole. Prispevki prinašajo dragocene rezultate opravljenih raziskav z navedenimi testi pri učencih in učenkah 5. in 8. razredov. Raziskovalni vzorec je zelo velik, vključuje več kot 650 petošolcev in še nekaj več osmošolcev. Pri tem so upoštevane različne spremenljivke, kot so spol, materni jezik, ki je ali ni slovenščina, otrok z dodatno strokovno pomočjo pri branju ali brez nje, učiteljeva ocena učenca pri branju, ocena pri drugih predmetih in drugo.

V znanstveni monografiji predstavljeni rezultati preizkusa bralnega razumevanja, opravljeni na skupno več kot 1.300 učencih 5. in 8. razreda, prinašajo med drugim pomembno ugotovitev o obstoju šibke oz. srednje močne pozitivne korelacije med testom bralnega razumevanja in drugimi testi znotraj celotnega preizkusa bralnega razumevanja. To pomeni, da so učenci, ki so uspešneje reševali druge teste, bili uspešnejši tudi pri testu bralnega razumevanja.