STAznanost
Knjige

Razvijanje tehnološke pismenosti s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije

Monografija Razvijanje tehnološke pismenosti s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) obravnava problematiko sodobnega razvijanja tehnološke pismenosti kot temeljnega učnega dosežka tehniškega izobraževanja v kontekstu tehnološko podprtega razvijanja veščin 21. stoletja.

Današnja tehnologija je postala že tako sofisticirana, da je njena domena artikulacijsko zahtevna, posledično učenje s pomočjo tehnologije pa lahko postane omejeno zgolj na doseganje nižjih taksonomskih stopenj. Monografija bralca seznanja z novejšimi raziskovalnimi spoznanji, ki imajo pomembno aplikativno vrednost za pedagoško delo. V petih poglavjih avtorji prepletajo različna raziskovalna spoznanja z lastnimi empiričnimi in eksperimentalnimi ugotovitvami ter na njihovi osnovi preverjajo smiselnost tarčne uvedbe IKT k pouku za razvijanje veščin 21. stoletja kot so kritično mišljenje, ustvarjalnost, inovativnost, sodelovanje, vodstvene sposobnosti, socialne in etične veščine ter komunikacijske zmožnosti. Raba IKT v izobraževalne namene je prestala zahteven stresni test pouka na daljavo v obdobju pandemije in izsledki raziskav pokažejo na potencial IKT za doseganje ciljev tehnološke pismenosti, hkrati pa nakazujejo na potrebo izostritve didaktike pouka, nadgradnje kompetenc učiteljev kot tudi rabe IKT za kontrolo transakcijske distance za izboljšanje timskega učenja in prenosa znanja potrebnega za učinkovito izobraževanje za trajnostni razvoj.