STAznanost
Knjige

Globalne kompetence slovenskih učencev in učenk: konceptualni in empirični vpogledi

Pričujoče delo s poglobljeno analizo globalnih kompetenc slovenskih učencev in učenk prispeva k znanstvenim razpravam na tem področju, hkrati pa želi v strokovni javnosti in pri oblikovalcih izobraževalnih politik podkrepiti zavedanje o pomenu globalnih kompetenc za uspešnost posameznika in celotne družbe.

Slovenija je v letu 2018 sodelovala v modulu Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk, ki je preverjal t. i. globalne kompetence (angl. global competences) 15-letnikov. Gre za model preverjanja znanja, spretnosti, stališč in vrednot, potrebnih za uspešno (so)delovanje mladih v medsebojno povezanem in hitro spreminjajočem se svetu, ki temelji na izhodiščih medkulturne vzgoje, izobraževanja o/za globalno državljanstvo in izobraževanja o/za demokratično državljanstvo. Pri tem so sodelujoči učenci in učenke v vprašalniku ocenili svoja stališča na štirih soodvisnih dimenzijah globalnih kompetenc: a) spretnost preučevanja različnih družbeno-kulturnih vprašanj tako na lokalni kot globalni ravni (npr. revščine, ekonomske soodvisnosti, migracij, neenakosti, okoljskega tveganja, konfliktov, kulturnih razlik in stereotipov), b) spretnost razumevanja in vrednotenja različnih mnenj in pogledov na svet, c) spretnost vzpostavljanja pozitivnih interakcij z ljudmi različnih nacionalnih, etničnih, verskih, socialnih ali kulturnih okolij in č) naravnanost za konstruktivno ukrepanje v smeri trajnostnega razvoja in vzpostavljanja skupne blaginje. Rezultati kažejo, da so se slovenski učenci in učenke pri večini dimenzij ocenili nekoliko pod povprečjem držav članic OECD.

Glede na prepoznan pomen globalnih kompetenc za uspešno (so)delovanje posameznikov v sodobnem šolskem, lokalnem in globalnem okolju, ki ga prepoznavajo tudi strateške usmeritve v Sloveniji, smo analizi globalnih kompetenc slovenskih učencev in učenk, kot o njih poročajo v raziskavi PISA (2018), v znanstveni monografiji namenili posebno pozornost. Znanstvena monografija je nastala v okviru razvojno-strokovne naloge "Sekundarna študija PISA 2018: Globalne kompetence kot temelj uspešnega (so)delovanja v sodobnem šolskem, lokalnem in globalnem okolju", ki smo jo na Pedagoškem inštitutu izvedli v okviru Letnega delovnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije v letih 2021 in 2022.