STAznanost
Knjige

Uvod v razumevanje upravnega prava in javne uprave

Pričujoča knjiga je namenjena vsem tistim, ki jih iz kakršnega koli razloga zanimajo pojmi s področja javnega sektorja, upravnega prava in javne uprave. S tem mislimo tako tudi strokovnjake, ki se s temi instituti dnevno ukvarjajo. Knjiga je napisana tako, da bo razumljiva vsem, sicer pa bo vsak, ki bo knjigo bral, gotovo našel lastne razloge zanjo. V monografiji so prikazani bistveni elementi prava in upravnega prava ter položaj fizičnih oseb, ki delujejo v javni upravi. Opredeljeni so tudi pojem in funkcije javne uprave. Pojmi in instituti so napisani pregledno, saj je namen dela razumevanje bistvenih elementov naslovne tematike.

Prvi del je namenjen razumevanju prava in upravnega prava nasploh. V njem pojasnjujemo osnovne pravne pojme ter razvoj in temeljne institute upravnega prava, ki ga razdelimo na materialno in formalno. Natančneje je predstavljena praktična uporaba formalnega, procesnega prava s prikazom temeljnih institutov, ki urejajo splošni upravni postopek. Fokus predstavitve je z vidika stranke/zavezanca pri uveljavljanju njenih materialnih in procesnih pravic, takrat ko je v dejanskem ali potencialnem konfliktu njihov interes z javnim interesom.

V drugem delu je predstavljena javna uprava kot poseben pravni fenomen. Najprej jo predstavljamo organizacijsko, nato funkcionalno. Organizacijsko umeščamo javno upravo v javni sektor s posebno sektorsko klasifikacijo pravnih oseb. V knjigi prikazana sektorska klasifikacija pravnih oseb je naše avtorsko delo in je namenjena lažjemu razmejevanju javnega sektorja, kot je urejen v slovenski pozitivni zakonodaji. V nadaljevanju fenomen javne uprave predstavljamo funkcionalno skozi tri njene glavne funkcije: (1) oblastno/regulatorno, (2) servisno in (3) pospeševalno. V okviru prve organizacijsko analiziramo pojme: državna uprava, lokalna samouprava in nosilce javnih pooblastil; v okviru druge predstavljamo izvajalce gospodarskih in negospodarskih javnih služb; v okviru tretje opredelimo javne sklade in javno-zasebna partnerstva.

V tretjem delu predstavljamo pravne položaje fizičnih oseb, ki delujejo v javni upravi in javnem sektorju. Najprej analiziramo pravni položaj različnih javnih funkcionarjev in opredelimo temeljne institute njihove integritete z vidika preprečevanja korupcije. V nadaljevanju razmejimo funkcionarje od javnih uslužbencev ter analiziramo pravni položaj slednjih. Javne uslužbence razdelimo na tiste, zaposlene v celotnem javnem sektorju, in tiste, ki opravljajo uradniška in strokovno- tehnična dela. Knjigo zaključimo s pregledno analizo institutov plačnega sistema javnega sektorja, ki velja tako za javne funkcionarje, kot tudi za javne uslužbence.