STAznanost
Knjige

Demografska analiza in projekcije za podeželska in urbana območja v Sloveniji

Knjiga naslavlja problematiko demografskega razvoja v slovenskih statističnih regijah. Najprej so določili demografsko naselbinske tipe občin, ki so jim kasneje pomagali pri notranji členitvi regij na demografsko homogena območja, ki so bila temeljna enota za izračun demografskih projekcij.

Demografske projekcije so na podlagi podatkov iz leta 2018 pripravili za leta 2023, 2028, 2033 in 2038, in sicer za demografsko naselbinske tipe občin, za statistične regije po demografsko homogenih območjih, za celotno državo in za obmejna problemska območja.

Demografske analize kažejo na nadaljevanje zgoščanja prebivalcev v osrednjeslovenski statistični regiji in ob večjem delu avtocestnega križa ter na upad števila prebivalcev v posameznih mestih in obsežnih obmejnih območjih. S tem se v prostorskem in strukturnem smislu uresničujejo napovedi izpred desetletij, ko so avtorji začeli opozarjati na demografsko ogroženost Slovenije in pričakovane prostorske posledice demografskih sprememb.

Dobljene rezultate so primerjali z različnimi študijami, na koncu pa so predstavili še predlog ukrepov za izboljšanje demografske slike in smernice za pripravo strokovnih podlag s področja demografije za pripravo regionalnih prostorskih planov.