STAznanost
Knjige

Učinkovito varčevanje za starost - institucionalni in vedenjski vidiki

Namen monografije je na podlagi pregleda in primerjave različnih institucionalnih ureditev
in najboljših praks sistemov varčevanja za starost po svetu podati praktičen predlog sprememb
sistema pokojninskega varčevanja v Sloveniji.

V monografiji najprej obravnavajo različne oblike varčevanja in dobrih praks v evropskih
državah, ZDA in v Avstraliji. Predstavljajo pomen glede na BDP, oblike, strukturo sistemov,
davčno obravnavo in dajejo vpogled v preskrbljenost prebivalstva z viri dohodka v neaktivnem
življenjskem obdobju.