STAznanost
Knjige

"Odločnejši protivniki semitstva". O antisemitizmu in slovenskih liberalcih na Kranjskem

Knjiga se ukvarja s predstavitvijo odnosa do Judov in antisemitizma, kot se je oblikoval znotraj idejnopolitičnega tabora slovenskih liberalcev na Kranjskem v poznem 19. ter ob prelomu v 20. stoletje. V osrednjem delu knjige skuša avtor ob prikazu stališč vplivnih posameznikov in liberalnega časopisja osvetliti značilnosti omenjenega odnosa ter hkrati pojasniti vzroke pogoste ter neredko ostre antisemitske retorike slovenskih liberalcev. Ker je slednja predstavljala očiten odklon od temeljnih idej razsvetljenstva in klasičnega liberalizma, skuša knjiga razložiti funkcijo in pomen nenehno pojavljajočega se antisemitizma v okviru političnega razmišljanja in delovanja slovenskih liberalcev na Kranjskem.

Avtor je razloge za specifične poglede in protijudovska prepričanja slovenskih liberalcev na Kranjskem iskal zlasti v značaju kranjskega liberalizma, ki so ga ob pomanjkljivi idejni razdelanosti določale zavezanost slovenski narodni ideji, vpetost v nasprotje s konkurenčnim taborom političnega katolicizma in naraščajoča panslavistična orientiranost. Antisemitizem slovenskega liberalnega tabora, ki je koreninil v izročilu protijudovskih predsodkov, je tako po eni strani predvsem odražal široko sprejeto stališče, po katerem so bili Judje dojeti kot pomembni podporniki nemškega liberalizma in italijanskega iredentizma ter s tem vztrajni nasprotniki vsakršne slovenske narodne uveljavitve; po drugi strani je v razmerah zaostrenega domačega idejnega in političnega boja predstavljal sredstvo, s pomočjo katerega so se predstavniki liberalnega oziroma narodnega tabora branili pred klerikalnimi očitki povezanosti z ("židovskim") nemškim liberalizmom. Ob navedenem ni presenetljivo, da je bil antisemitizem ob prelomu 19. v 20. stoletje običajen pojav znotraj dnevnega liberalnega tiska, hkrati pa se je kot nekakšen stranski spremljevalec redno vrival tudi v politična in družbena premišljevanja predstavnikov liberalnega tabora na Kranjskem.