STAznanost
Knjige

Od konflikta h kompromisu. Oris odnosa med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji 1966-1991

V zbirki Razpoznavanja/Recognitiones Založbe Inštituta za novejšo zgodovino je ob sklepu leta 2023 kot 52. zvezek izšla znanstvena mnonografija dr. Dejana Paceka z naslovom Od konflikta h kompromisu: oris odnosa med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji 1966-1991. Delo, ki prvenstveno temelji na arhivskem gradivu slovenske verske komisije, njegovi analizi in kontekstualizaciji, obravnava nekatera ključna torišča odnosa med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji. Skozi celo razpravo prihajajo do izraza stalnice in spremembe v odnosu med povojno oblastjo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji v četrtstoletnem razdobju. Njegov začetek zaznamuje prehod od konflikta v odnosu k vztrajnemu iskanju kompromisnih rešitev slovenske republiške oblasti, ki bi Katoliški cerkvi omogočile ustavno zagotovljene svoboščine in jo obenem zamejile na strogo versko področje.

V tej luči so podrobno predstavljeni ustavna in zakonska določila ter administrativni ukrepi, ki so pogojevali delovanje Katoliške cerkve v Jugoslaviji oziroma Sloveniji. V knjigi je posebna pozornost namenjena okoliščinam in mejnikom normalizacije odnosa med Jugoslavijo in Svetim sedežem, ki so privedli do obnovitve polnih diplomatskih odnosov. Iz cerkvenega okvira je vzetih pet ustanov oziroma dejavnosti, pri katerih so se v največji meri odrazili ukrepi, ki jih je slovensko politično vodstvo izvajalo s pomočjo republiške verske komisije. Analiza delovanja občinskih verskih komisij v obravnavanem obdobju omogoča vpogled v versko življenje v razmerah socialistične družbe ter v odnose med cerkvenimi strukturami in lokalnimi oblastmi. Dragocena spoznanja o sedanjih odnosih v slovenski družbi prinaša predstavitev sprememb ustavnega položaja verskih skupnosti v Sloveniji ob izteku osemdesetih let. Monografijo sklene primerjava pravnega in dejanskega položaja Katoliške cerkve v Sloveniji in na Hrvaškem ter stališč slovenskega in hrvaškega episkopata do komunističnega režima.